Vanaf 1 januari 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop de integrale zorg voor u als cliënt is georganiseerd. Het Kwaliteitsstatuut draagt er toe bij dat de autonomie en regie van u als cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het Kwaliteitsstatuut helpt cliënten keuzes te maken en deel te nemen aan besluitvorming over hun eigen zorgtraject.

In het kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat iedere cliënt een regiebehandelaar krijgt. In uw geval ben ik de regiebehandelaar. De regiebehandelaar is uw eerste aanspreekpunt, dat van uw naasten en tevens voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van uw diagnose en stelt met u het behandelplan vast. De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces en stemt de geboden zorg in samenspraak met u en eventuele medebehandelaren af. Tevens bespreekt de regiebehandelaar met u (en eventueel uw naasten) de voortgang en de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

U kunt hier het gehele Kwaliteitsstatuut van 1nP nalezen en de cliëntenfolder.